EMU 2020-21 Fall Semester, Midterm Exam Schedule / DAÜ 2020-21 Güz Dönemi, Ara Sınav Programı

EMU 2020-21 Fall Semester, Midterm Exam Schedule / DAÜ 2020-21 Güz Dönemi, Ara Sınav Programı

 30 November 2020  01 December 2020  02 December 2020  03 December 2020  04 December 2020  05 December 2020  07 December 2020  08 December 2020  09 December 2020  10 December 2020  11 December 2020  12 December 2020

Period : 08:30

ADSG113 AMLH215 COMM322 AHSS115 AHSS113 HKUK350 ARCH373 ARCH226 ARCH371 ARCH114 ARCH347 ENGL255
EENG331 BESD307 FINA102 BDTE111 ECON315 MUZK375 BOTE112 BDTE219 BANK408 BESD171 BIOL420 GPSC382
ELTE402 BESD328 FINA306 EKON121 EGIT422 PHAR414 ENGL352 BESD424 CHEM243 ELTE309 BOTE315 HKUK422
FREN112 BLGM455 GERM111 ENGL353 ENGL156 PHYT318 FZTR413 CHEM247 ECON441 HKUK391 COMM312 MECT375
FZTR411 CMPE455 HKUK132 FINT301 FARC142 PSIR401 FZTR414 ECON431 EGIT472 IENG355 ELTE401 MENG375
FZTR412 ELTE450 MATE113 FZTR301 FINA416 PSKL435 IENG419 ENGL213 FLDE119 INAR211 FINA325       
HKUK103 FINA462 MATE135 FZTR302 HKUK223 SOEG402 ITEC315 FINT302 HKUK101 MATE332 FZTR207       
HMSR303 FZTT201 NURS301 MENG422 IENG372 TREG205 MATE311 FREN111 ITEC243 MDCN144 HKUK451       
ITEC327 HKAD109 NUTD309 NUTD223 MANE372 YDBS117 MGMT303 HKAD215 MATE153 MGMT339 ITAS104       
ITEK215 HKUK349 PHAR404 PHYT303 PHYT405        NUTD317 HKUK325 MATH103 NURS303 MATH172       
MATE409 MATE221 PHYT205 RPDA440 RPDA416        PHAR473 INAR349 PHAR310 PHYT301 MATH211       
MATH243 NUTD225 SBSB203 SAGY303 SAGY307        PHYT407 MATH135 PHAR454 PSYC100 MENG331       
MENG345 PHYT403 TREG211 SOEG213 SBSB181        PSKL100 MENG222 PRAD301 RPDA303 OZEG311       
MUEG218 RADY104        TARH207 SPRB107        RPDA307 MUZK309 SAGY401 RPDA411 PHAR308       
NUTD305 RPDA382        TRAN315 YMGA203        RPDA322 PHYT305 SGBL103 SBEG203 SAGY405       
PHAR311 SPRB401        YONT424               SAGY305 RPDA352 SPRS257        SPRB253       
PHIL315 STAT202                             SBEG405 SPRB305               YONT202       
PHYT307 TREG202                             SOEG222                                   
PSIR303 YONT472                             SPRB103                                   
RDYT201                                    YMGA105                                   
RPDA412                                                                             
SAGY301                                                                             
SPRB105                                                                             
SVTV101                                                                             
TRAN432                                                                             
TREG204                                                                             
TURK121                                                                             
TURK432                                                                             
VACD329                                                                             

Period : 10:30

BDEM113 BMET253 ADSG115 AGAD301 ARCH252 ARCH225 ADSG109 CIVL372 ADSG111 BDTE211 AGAD412 ARCH235
BILG211 BYTM117 BILG317 ANES121 BOTE319 ARCH483 AGAD101 EENG341 AGAD423 BIOL203 ARCH329 ARCH348
BILG219 CATV463 BIOL311 BTEP101 BTEP301 BESD305 ANES221 EGIT211 ARCH236 BIOL413 BESD121 BESD301
DENT231 CMPE108 BLGM424 CMPE325 BYTM111 BIOL417 ARCH246 EKON112 BDEM315 BTEP105 BIOL111 BIOL434
ELTE213 CMSE473 BTEP205 EGIT305 CHEM248 CITE211 BDEM217 ELTE215 BESD203 CIVL103 CATV400 CIVL394
ENGL181 ECON405 CMPE424 EGIT313 CIVL473 CIVL343 BIYO105 ENGL211 BLGM211 DENT103 CHEM103 CMPE112
ENGL191 EENG224 CMSE424 ELET313 COGR108 CMPE211 BLGM471 FRCH421 CIVL361 EENG432 CHEM254 CMSE112
FELS111 EENG420 DENT241 FINA302 COMP385 CMSE211 BMET252 FZTR151 DENT194 ELTE207 CMPE107 ECON455
FRCH231 EETE143 EGIT111 HIST280 ECON101 CMSE423 BTEP203 HKUK133 EDUC318 FINA411 CMSE107 EDUC211
GPSC411 EGIT412 EKON203 HKAD303 ELTE307 DENT196 BTEP309 HMSR431 ELET317 FIZK205 EENG350 EENG457
HIRE303 ELET311 ELTE301 IENG461 FINA301 EDUC413 CATV101 IMEG211 ENGL453 FRCH131 EENG451 EGIT480
HKAD217 ELTE302 FZTR213 MANE461 FIZK103 EKON122 CHEM101 INSA372 FIZK109 HMSR307 EGIT106 EGIT482
HKUK311 ENGL123 FZTR221 MATH337 HIRE418 ELTE119 CIVL283 ITEC317 FZTR229 IENG112 ELET319 ELTE348
ILET321 ENGL452 HIRE413 MUZK403 HKAD313 FINA262 COMP403 MATH111 HIRE101 ITAS377 ENGL153 FELS315
IMEG313 HKAD203 HKAD201 NMEJ205 HKUK301 FZTR111 EDUC452 MGMT101 HKAD205 MANE112 FZTR105 FINA415
ITEC186 IENG323 HKUK355 PHAR477 IENG450 FZTR160 EENG360 PHAR407 HKUK303 MATH494 HIRE237 FZTR217
KIMY103 INFE467 MATE127 TRAN216 INSA473 HIRE412 EETE111 PHAR444 INSA361 MGMT409 HKUK328 HKUK102
MENG286 INSA233 MATH152        ITAS276 HKAD209 ELET315 PSIR405 ITAS142 MUEG444 HMSR207 HLTS241
MGMT202 ITEC320 MECT361        ITEC230 HKUK272 FZTR153 SOSY201 ITAS244 NURS201 INAR225 IENG484
MUEG215 MANE323 MGMT171        MENG364 IENG301 GPSC415 TDYN315 IYAB107 OOEG102 ITAS349 INSA394
MUZK303 MATH134 MUEG101        MUZK204 IENG431 HIRE233 TREG302 MATH171 OOEG105 IYAB109 ITEC421
OOEG309 MATH155 NURS203        NURS205 INAR231 HKUK378        MATH322 PHAR302 MDCN253 MANE484
OOEG313 MDCN107 OZEG305        PHAR459 INSA343 ILET107        MDCN142 PRAD233 NUTD315 MENG203
PHAR410 MUZK306 PHAR458        PHYS101 ITEC212 INFE360        MUZK203 PROT103 OZEG207 MGMT211
RADY103 NURS433 RPDA470        RPDA112 MANE301 INSA283        PHYS109 PSKL340 PSIR205 MGMT334
RPDA301 NUTD103 SVTV201        SPRB202 MANE431 ITAS231        PSIR203 PSYC453 PSKL493 MUZK211
RPDA318 PHAR401 TDYN313        SPRB246 MATE125 ITEC107        PSKL342 RADY105 SAGY101 MUZK405
SBEG403 PHAR455 TRAN414               MATE417 ITEK213        PSYC342 SPRB101 TREG401 OOEG209
SPRB432 PSIR120 TREG115               MENG231 IYAB101        RPDA430 TURK411 VACD311 PHAR304
TURK104 PSKL447 VACD305               MGMT102 MATH105        TRAN213 YONT326        PHAR456
YONT303 PSYC221                      MUEG105 MATH131        VACD225               PHAR491
       PSYC447                      OOEG213 MATH209                             PHAR495
       SOEG322                      PHAR206 MDCN108                             PHIL403
       SPRB447                      PHAR411 MENG303                             PHYS111
       TURK118                      PHYS119 MUZK302                             PHYT201
       TURK417                      PHYT211 NURS207                             PSIR409
       YONT308                      PRAD303 PHAR403                             SPRB115
                                   PSIR201 PHYT209                             SPRB203
                                   PSYC250 PROT201                             SVTV421
                                   RDYT212 PSYC151                             TRAN311
                                   RPDA203 TDYN223                             YONT305
                                   RPDA222 YONT101                                   
                                   RPDA414                                          
                                   SBSB182                                          
                                   SPRB201                                          
                                   SPRB331                                          
                                   TRAN205                                          
                                   TRAN427                                          
                                   YONT324                                          

Period : 12:30

BDEM303 BDTE217 BDEM307 ADSG117 ADLT207 ARCH449 AGAD413 ANES222 ACCT201 ARCH244 ACCT203 CMSE491
BESD103 BIOL121 BMET111 BESD131 AHSS101 CIVL211 ARCH354 ARCH305 ARCH337 ARCH317 ADSG211 ECON331
BOTE211 BLGM353 BOTE225 BLGM325 ARCH383 EGIT315 BANK303 BDEM105 BDEM209 BIOL116 ARCH213 EDUC482
BTBS103 CIVL332 BTBS113 BYTM115 BDEM309 FINA362 BDEM311 BMET200 BILG311 BOTE218 BDEM211 EENG115
BTBS149 CMPE353 BYTM223 CATV461 BIOL107 FZTR227 BIOL411 BOTE412 BIOL415 BTEP201 BDEM313 EENG245
CHEM119 CMSE354 COGR203 CHEM246 BTBS161 FZTR315 CIVL451 CATV421 BMET301 CE 477 BESD212 FZTR116
CMPE449 COMP302 COMM459 CIVL471 CATV201 HKUK497 CMPE428 CHEM120 BTEP243 CMPE321 BLGM107 HKUK367
COMP374 ECON203 COMP303 CMSE231 CMPE344 HMSR163 CMSE428 CIVL261 DENT271 CMSE222 BMET303 INFE115
DENT102 EENG223 DENT104 EENG342 COMM101 HMSR403 DENT261 CMSE201 EGIT307 COMM208 BOTE224 MENG104
ECON202 EETE269 ECON321 EETE101 DENT128 HMSR411 EENG464 COMP285 EGIT452 EDUC101 CIVL222 MGMT305
EETE231 EGIT102 EETE233 ELTE205 EDUC312 IENG420 EGIT216 EENG112 ELTE105 EDUC113 CMPE231 TBIL227
EGIT224 EGIT112 EGIT416 FINA319 EKON111 INSA211 FZTR205 EENG232 ELTE117 EETE113 COMP485       
EGIT302 ELTE219 EGIT419 GPSC213 ELTE103 MGMT322 GPSC331 EETE200 FINA308 EGIT321 DYLZ109       
ELTE209 FZTR201 ELTE101 HIRE301 FREN211 MUEG205 HKUK203 ENGL113 HIRE405 ELTE313 EGIT442       
FREN101 HKUK271 ENGL256 HKUK281 FZTR143 PHAR204 HLTS121 FZTR103 HLTS141 ENGL183 ELTE203       
FZTR225 HMSR301 FZTR222 HLTS103 HIRE322 PSYC435 HMSR409 HIRE208 HMSR203 ENGL185 ELTE217       
HKAD101 HMSR305 HIRE299 INSA471 HKUK131 SGBL101 INSA451 HKAD107 HMSR410 FZTR110 FINT308       
HKUK257 INSA332 HMSR205 ITEC309 HLTS101 TDYN125 ITEC161 HKAD305 IENG458 FZTR407 HKUK211       
IENG441 ITEC259 IENG313 MATH163 ITEC103 YONT260 MATE163 HKUK258 ILET208 HKAD207 HKUK300       
IYAB213 ITEK113 IMEG311 MDCN271 MATE107        MATE215 IENG332 IMEG260 HKAD307 IENG438       
MANE441 KIMY107 ITEC105 NUTD221 MRKT405        MATH167 INFE112 ISTA201 HKUK233 INAR403       
MATE152 MATE121 IYAB215 PHAR405 MUZK373        MDCN245 INSA261 MATE133 HKUK317 INSA222       
MATH373 MATH133 MANE313 PRAD205 NUTD111        NMEJ323 ITEC229 MECT190 IENG314 ITEC213       
MUEG406 MDCN241 MATE241 SAGY403 OOEG317        PRAD405 ITEK117 MUEG201 IENG356 MATH106       
MUHA201 MDCN257 MATH252 SOEG401 OOEG319        PSIR430 MANE332 NMEJ105 ILET108 MUZK313       
OOEG321 MUEG304 MDCN247 TARH102 PHAR306        PSKL331 MATE167 NUTD141 ITAS211 PHAR309       
PROT203 MUZK213 MENG233 TURK211 PHYS103        PSYC331 MATH203 NUTD227 ITEC255 PHYT207       
RPDA380 OOEG410 MENG442 YMGA323 PSKL213        PZRL409 MDCN244 OOEG401 MANE314 PSYC340       
SAGY407 PROT101 MUEG422        PSYC213        RADY203 MGMT308 PHAR307 MATE373 RDYT210       
SPRB404 RADY201 MUZK273        PZRL301        SPRB303 MUZK233 SBSB171 MRKT318 SPRB301       
TDYN215 RPDA450 PHAR409        RPDA305        SVTV461 NMEJ107 SOEG308 MUZK101 TRAN135       
TREG253 SOEG307 PSIR305        SPRB457        TREG403 NUTD313 TDYN121 NMEJ203 TURK235       
TURK215 TRAN123 PSKL107        SVTV371        TURK311 OOEG205 TRAN137 OOEG411 YONT401       
TURK413 TREG119 SOEG101        TURK115        VACD223 OOEG311 TURK213 PHAR406              
YONT171 TURK313 TREG319        TURK227               PSKL475 TURK315 PSIR439              
       YONT102 YMGA489        VACD424               PSYC475 YONT405 PSYC111              
              YONT414        YMGA482               RPDA415        RADY205              
                                                 SOCI203        SOEG303              
                                                 SOEG301        STAT201              
                                                 SOEG315        TDYN219              
                                                 TRAN348        TRAN317              
                                                 TURK415        TURK319              

Period : 14:30

AHSS114 ADSG213 BANK201 BIOL108 ARCH281 HKUK321 AHSS211 ARCH311 BIOL105 AHSS204 ARCH325       
BDEM219 AHSS111 CIVL493 BLGM223 BDEM203        BESD101 BLGM405 CMPE471 ANES223 ARCH382       
BIOL412 CATV361 EDUC307 CMPE223 BLGM321        CHEM181 ECON231 CMSE471 ARCH243 CIVL344       
COGR101 CIVL331 EENG320 EET 268 BMET251        CITE112 ECON403 EDUC418 BIOL124 CMPE110       
ELTE304 COGR103 FZTR422 FZTR145 BTEP202        EENG226 EGIT316 EET 265 CIVL354 CMSE353       
ENGL182 DYLZ205 HKUK411 FZTR326 COMM207        EKON331 ENGL115 ELTE305 EENG428 DYLZ207       
ENGL192 EETE263 INSA493 HKAD103 ECON102        ELTE306 FREN201 ELTE315 FINA461 ECON317       
FELS403 ENGL302 ITEC224 HKUK401 EDUC421        FZTR265 GPSC219 FZTR223 FZTR106 EETE271       
FLDE117 HIRE409 ITEC310 MATE213 EETE261        HKUK445 HKUK468 GERM112 FZTR109 FZTR312       
FRCH321 HKAD301 MANE400 MENG244 EGIT215        HLTS145 INAR377 HKUK467 FZTT215 GPSC215       
HKUK405 HKUK423 MATE151 MENG332 EGIT219        HMSR401 ITEC457 INAR410 HKUK424 HKAD213       
KIMY109 INSA331 MATH150 MUEG203 EGIT421        IENG385 MATE117 INFE242 INSA354 HKUK421       
MATH324 ITEC115 MATH151 NUTD121 ELTE115        INSU432 MATE211 ITAS111 ITAS410 HLTS143       
MGMT414 MATH241 MGMT405 PHAR478 ENGL203        ITAS454 MATE313 ITAS225 MUEG301 INSA344       
PSIR301 MENG246 OOEG208 PRAD424 FIZK104        ITEC185 MDCN140 ITEC415 MUHA203 ITAS103       
SOEG405 MUHA202 OOEG312 PSIR101 FZTR101        ITEC295 MUHA421 MATH191 SBEG201 MATH212       
TDYN311 PHAR301 PHAR303 PSKL216 FZTR305        MANE385 PHYT203 MENG245 SBEG301 MUZK457       
TURK101 PHAR496 PSKL380 PSYC216 HIRE104        MATE191 PSYC200 MGMT477 TREG117 OOEG405       
       PSIR311 PSYC380 RDYT203 HKAD211        MGMT424 SCI 111 MUEG206        PROT205       
       SBSB118 SPRB402 SPRB307 HKUK471        PHAR305 SOEG208 PHAR408        PSIR407       
       SOSY113 TDYN221 TARH101 INAR323        PRAD237 SVTV462 PHYT309        PSKL221       
       TURK416 YONT322 TDYN225 ITEK221        RPDA201 TURK418 PRAD206        RPDA413       
                     YONT211 MDCN207        SAGY409        RPDA314        SVTV381       
                            MDCN243        SPRB255        TDYN227        TDYN123       
                            MENG376        TDYN119        TDYN319        TURK327       
                            MRKT402        TREG113        TRAN423                     
                            MUEG412        TURK199        TREG201                     
                            PHYS102                                                 
                            PSIR307                                                 
                            PSKL454                                                 
                            SOCI113                                                 
                            SOEG318                                                 
                            SOEG403                                                 
                            SPRB410                                                 
                            TDYN211                                                 
                            TDYN317                                                 

Period : 16:30

ADLT101 ADLT201 ADLT103 CIVL353 ACCT421        ADLT105 ADLT203 ACCT202 ADLT211 ADLT205       
ADLT209 BDEM111 BDEM215 DYLZ107 ADSG215        BILG312 BANK401 ADLT107 ARCH312 AHSS157       
BANK404 COMP183 BESD303 EDUC317 ARCH416        ECON201 BESD181 ADLT213 EGIP115 COMM321       
BESD201 EDUC311 EDUC205 HMSR422 BOTE132        EENG225 BIOL211 ARCH385 ELTE211 EENG212       
CIVL482 ENGL107 EDUC219 INSA353 BTBS150        EGIP105 BLGM371 CATV381 FZTR230 ELTE113       
EGIP111 ENGL109 EGIP102 MENG201 BTEP103        FINA418 BYTM228 CHEM105 IMEG470 FARC113       
FZTT213 ENGL155 EGIP113 MRKT301 EDUC472        INFE221 CMPE371 CHEM111 ITEC202 INFE212       
IENG263 FZTR317 ENGL301 NUTD131 EKON441        MUZK301 CMSE371 EENG410 MATH207 MATE154       
ITEC112 HIRE103 FINA405 RADY101 FIZK105        OOEG315 EGIT204 EGIT101 MGMT201 MATH104       
MGMT401 IENG409 FZTR152 TURK233 FLDE118        OOEG450 ELTE317 ENGL304 OOEG215 MENG473       
MUEG443 ITEC102 FZTR203 YDBS118 NUTD205        PHAR402 FARC104 FZTR114 PSKL109 MRKT409       
PDGJ120 MECT444 GERM101        NUTD417        RUSS211 FREN102 FZTR403 PSKO105 OOEG211       
SGBL105 MGMT472 IENG212        PHAR412        SPRB211 FZTR307 INFE410 PSKO111 OOEG307       
SOSY203 MUZK207 ITEC113        TRAN303               GERM102 MENG353 PSYC109 PHAR457       
       OOEG103 MANE212                             HIRE206 MUZK491 RPDA205 PSYC107       
       SPRB444 MGMT260                             ITEC190 NUTD362 RPDA218              
       TDYN217 MUEG303                             MATE229 PSIR309 YONT416              
              PHYT311                             MENG190                            
              PRAD299                             MENG482                            
              PSYC108                             MGMT416                            
              RPDA309                             OOEG316                            
              RPDA317                             OZEG403                            
              RUSS111                             PHAR312                            
              SPRB403                             PHYT101                            
              TDYN111                             PSIR104                            
              TURK111                             PSYC473                            
              TURK203                             SBSB261                            
                                                 SPRB433                            
                                                 TREG203                            
                                                 ZEEG401                            
                                                 ZEEG402                            
Paylaş

Önceki Haber

KTSO Başkanı Avunduk’dan Çatalköy Sanayi Bölgesi’ne ziyaret

Sonraki Haber

Turizm ve çevre bakanı Kutlu Evren 24 kasım ögretmenler gününü mesajı yayımladı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

12 + three =

error: Kopiyalamak Yasakdır !!